เอกสารที่นำขึ้นระบบ ๓ เอกสารล่าสุด

Untitled Document

*

หนังสือเวียน เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามข้อ 24 ของกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานฯ พ.ศ. 2549

*

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ฉบับแก้ไขปรับปรุงล่าสุด

 

 

1   เอกสาร : ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 72 แห่ง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

[ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 72 แห่ง เช่น ข้อมูลการจัดตั้ง/เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, สถานที่ตั้ง, ข้อมูลการติดต่อ, เว็บไซต์ ฯลฯ ]


2   เอกสาร : ข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

[ เป็นข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา จากรายงานประจำปี ปีการศึกษา 2561 ที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 1 กันยายน ของทุกปี ตามที่กฎหมายกำหนด ]


3   เอกสาร : คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 341/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

[ คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามข้อ 24 (5) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ]5   เอกสาร : พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

[ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ฉบับแก้ไขปรับปรุงล่าสุด ]


6   เอกสาร : สรุปผลการประชุมสัมมนาบทบาท หน้าที่ และธรรมาภิบาล ของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2559

[ เป็นข้อมูลสรุปผลการประชุมสัมมนากรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ของปี พ.ศ. 2559 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ]


7   เอกสาร : หนังสือเวียน เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการขอแก้ไขข้อกำหนดให้เป็นไปตามพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

[ หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการขอแก้ไขข้อกำหนดมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ]


8   เอกสาร : หนังสือเวียน เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

[ หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 2 ฉบับ ]


9   เอกสาร : หนังสือเวียน เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

[ หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามข้อ 24 ของกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานฯ พ.ศ. 2549 ]


10   เอกสาร : แบบรายการประวัติคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามข้อ 24 (2) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549

[ แบบรายการประวัติกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ตามข้อ 24 (2) ]