เอกสารที่นำขึ้นระบบ ๓ เอกสารล่าสุด

Untitled Document

*

หนังสือเวียน เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการขอแก้ไขข้อกำหนดให้เป็นไปตามพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการขอแก้ไขข้อกำหนดมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

*

ข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เป็นข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา จากรายงานประจำปี ปีการศึกษา 2560 ที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในทุกวันที่ 1 กันยายน ของทุกปี ตามที่กฎหมายกำหนด

*

สรุปผลการประชุมสัมมนาบทบาท หน้าที่ และธรรมาภิบาล ของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2559

เป็นข้อมูลสรุปผลการประชุมสัมมนากรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ของปี พ.ศ. 2559 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559

 

 

1   เอกสาร : ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 73 แห่ง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

[ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 73 แห่ง เช่น ข้อมูลการจัดตั้ง/เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, สถานที่ตั้ง, ข้อมูลการติดต่อ, เว็บไซต์ ฯลฯ ]


2   เอกสาร : ข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

[ เป็นข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา จากรายงานประจำปี ปีการศึกษา 2560 ที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในทุกวันที่ 1 กันยายน ของทุกปี ตามที่กฎหมายกำหนด ]


3   เอกสาร : สรุปผลการประชุมสัมมนาบทบาท หน้าที่ และธรรมาภิบาล ของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2559

[ เป็นข้อมูลสรุปผลการประชุมสัมมนากรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ของปี พ.ศ. 2559 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ]


4   เอกสาร : หนังสือเวียน เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการขอแก้ไขข้อกำหนดให้เป็นไปตามพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

[ หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการขอแก้ไขข้อกำหนดมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ]


5   เอกสาร : หนังสือเวียน เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการออกระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

[ หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการออกระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ]