Untitled Document
เอกสารใหม่
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
Download
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
Download
  แบบรายการประวัติคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามข้อ 24 (2) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549
Download
  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 341/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
Download
  หนังสือเวียน เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการขอแก้ไขข้อกำหนดให้เป็นไปตามพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
Download
  ข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
Download

Top Download [ 2561 ]
  แบบรายการประวัติคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามข้อ 24 (2) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549
Download
  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 341/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
Download