Untitled Document
เอกสารใหม่
  หนังสือเวียน เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการขอแก้ไขข้อกำหนดให้เป็นไปตามพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
Download
  ข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
Download
  สรุปผลการประชุมสัมมนาบทบาท หน้าที่ และธรรมาภิบาล ของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2559
Download
  ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 73 แห่ง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download
  แนวทางและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
Download
  สถิติอุดมศึกษา ปี 2559 (ฉบับย่อ)
เปิดดู

Top Download [ 2561 ]